Sveiki atvyke,

Privatumo politika

Privatumo politika

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 Ši elektroninės parduotuvės www.mambazoo.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) pateikia informaciją apie tai, kaip UAB „Mamba zoo“ (toliau – Bendrovė arba Mes) tvarko ir saugo savo Elektroninės parduotuvės klientų ir lankytojų (toliau – Jūs, Vartotojai) asmens duomenis ir privatumą.

Prisijungdami prie Bendrovės elektroninės parduotuvės ir (ar) ja naudodamiesi, Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinę su Privatumo politika ir suprantate, kad Bendrovė tvarkys Jūsų pateiktą informaciją (įskaitant ir asmens duomenis) tiek, kiek tai yra reikalinga Bendrovės paslaugoms tinkamai suteikti ir (ar) Bendrovės elektroninės parduotuvės valdymo bei funkcionavimo užtikrinimui.

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Ši Privatumo politika gali būti Mūsų keičiama ir atnaujinama, todėl Mes patariame Jums ją periodiškai  perskaityti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Aktualią Privatumo politikos versiją visuomet rasite www.mambazoo.lt  elektroninėje parduotuvėje. Jei po Asmens duomenų ir privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį, pradėdamas pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su Privatumo politika bei Pirkimo ir pardavimo taisyklėmis“ patvirtina, kad su šia Privatumo politika susipažino, su ja sutinka ir įsipareigoja jos laikytis.

Jeigu Jums yra nepriimtinas arba Jūs nesutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome neteikti mums savo asmens duomenų. Deja, tokiu atveju, Mes negalėsime sudaryti sąlygų Jums naudotis Mūsų Elektronine parduotuve.

Siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo, Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras. Iš kruopščiai atrenkamų paslaugų teikėjų Mes reikalaujame naudoti priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.

Registracijos Elektroninėje parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve, vartotojai privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, privalote juos nedelsdami atnaujinti. Vartotojai atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Vartotojas, užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant Mus apie tai informuoti. Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.

 1. SĄVOKOS

 Duomenų valdytojas – UAB „Mamba zoo“(toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 302471395, registracijos adresas Taikos pr. 97-61, LT-94160 Klaipėda.

Duomenų subjektas– bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Bendrovės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Bendrovės elektroninėje parduotuvėje, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Elektroninė parduotuvė). Bendrovė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

Asmens duomenys– bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

 Sutikimas– bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

 Slapukai (angl. – Cookies)– Bendrovės Elektroninėje parduotuvėje naudojamos mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame duomenų subjekto (elektroninės parduotuvės lankytojo) naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį elektroninės parduotuvės lankytojams, analizuoti elektroninės parduotuvės lankytojų srautus bei elgesį elektroninėje parduotuvėje.

 ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats.Duomenų subjektas kreipiasi į Bendrovę, naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus,  kreipiasi į Bendrovę prašant suteikti informaciją ir pan.

Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Bendrovės elektroninėje parduotuvėje.Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių.Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 Pateikdamas duomenų subjektas Bendrovei asmens duomenis sutinka, kad Bendrovė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

Asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais tikslais:

 Bendrovės veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

Sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, banko atsiskaitomoji sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Įmonė gauna pagal teisės aktus vykdydama Įmonės veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma), individualios veiklos pažymėjimo numeris, duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas ir kt. duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui.

Siekiant parduoti Bendrovės parduodamą produkcijągali būti tvarkomi klientų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas): adresas, miestas, apskritis, pašto kodas. įmonės pavadinimas.

Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Vardas (-ai), pavardė (-ės) ir/arba vartotojo vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tema, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tekstas.

Žaidimų, konkursų vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Vardas (-ai), pavardė (-ės) ir/arba vartotojo vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie gyvūno rūšį, lytį, veislę, vardą, gimimo datą, svorį ir spalvą.

Elektroninė prekyba. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, pirkimų istorija, prekių pristatymo adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys.

Telefonu teikiamų konsultacijų apie Bendrovės parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas kokybės užtikrinimas, gerinant klientų aptarnavimo kokybę, kontroliuojant, kad informacija būtų teikiama kvalifikuotai ir operatyviai (telefoninių pokalbių įrašymas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: telefoninio pokalbio įrašas, telefono numeris iš kurio ir į kurį skambina, telefoninio pokalbio data, telefoninio pokalbio trukmė.

Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Bendrovės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: Vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniu ženklu su vaizdo kameros simboliu, kuris pateikiamas prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Bendrovė elektroninėje parduotuvėje naudoja slapukus su tikslu tobulinti ir gerinti pirkėjų bei svetainės lankytojų patirtį.

Bendrovės elektroninėje parduotuvėje gali būti naudojamos šios slapukų rūšys:

Techniniai (būtinieji) slapukai– padeda elektroninės parduotuvės lankytojui rodyti elektroninę parduotuvę ir jos turinį, padeda užtikrinti elektroninės parduotuvės funkcionalumą. Techniniai slapukai būtini tinkamam elektroninės parduotuvės funkcionalumui ir jų naudojimui elektroninės parduotuvės lankytojo sutikimo nereikia.

Funkciniai slapukai– naudojami siekiant padėti elektroninės parduotuvės lankytojui naudotis Bendrovės elektronine parduotuve, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad elektroninė parduotuvė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Bendrovės elektronine parduotuve patirtį.

Analitiniai slapukai– naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja Bendrovės elektroninę parduotuvę. Tai reikalinga tam, kad Bendrovės elektroninę parduotuvę optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt.

Komerciniai (tiksliniai arba reklaminiai) slapukai– naudojami siekiant pateikti suasmenintą reklama Bendrovės elektroninės parduotuvės lankytojui. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis ir/ar paslaugomis.

Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės elektroninės parduotuvės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir elektroninės parduotuvės tobulinimą.

Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Bendrovės partneriai, kurie teikia Bendrovės elektroninės parduotuvės turinio valdymo įrankius.

Slapukais surinkti duomenys Bendrovėje yra saugomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Jeigu nesutinkate, kad mes naudotumėme slapukus, Jūs turite galimybę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus bei kontroliuoti slapukų kiekį. Naudingas nuorodas, kaip atsisakyti slapukų, rasite žemiau:

 

 1. SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS

Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu mūsų Bendrovė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. ELEKTRONINĖ PREKYBA

mambazoo.lt elektroninė parduotuvė sukurta naudojantis „WordPress“ ir „WooCommerce“ platformomis. Elektroninės prekybos tikslu surinkti duomenys yra saugomi UAB „Interneto vizija“ serveriuose. Elektroninės parduotuvės platformų privatumo politikos yra pateikiamos adresais:

Mokėjimų priėmimui Bendrovė naudoja „Paysera“ platformą. Mokėjimų priėmimo platformos privatumo politikos yra pateikiamos adresu:

 • Payseraprivatumo politika: https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/sutartys/privatumo-politika-2020 .

Mūsų elektroninė parduotuvė yra apsaugota pagal saugumo protokolą, kuris remiasi duomenų kodavimo sistemos sertifikatu (SSL). Tokios parduotuvės internetinio adreso užraše yra raidė „s“: „https://“.

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Bendrovė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Bendrovė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis. 

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

 Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“).Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

 Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

 Teisė į duomenų perkeliamumą.Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

 Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

 Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Bendrovė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Bendrovę:

 • teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@mambazoo.lt;
 • žodžiu – telefonu: +370 673 22535
 • raštu – adresu: Taikos pr. 97, LT-94160 Klaipėda.

Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

Bendrovės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ 

Duomenų subjektas turi:

 • informuoti Bendrovę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Bendrovei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
 • pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Bendrovė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Perduodamas Bendrovei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

Plėtojant ir tobulinant Bendrovės veiklą, Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama elektroninėje parduotuvėje www.mambazoo.lt.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninėje parduotuvėje mambazoo.lt.

www.ksg.lt

MambaZoo atsinaujina ir tampa ANIMU!

X